VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Základné hydraulické schémy zapojenia

Spolupráca kotla VIGAS s akumulačnou nádržou a trojcestným termostatickým ventilom ESBE

Všetky kotly VIGAS sú štandardne vybavené najmodernejšou elektronickou reguláciou AK4000, ktorá umožňuje riadiť proces spaľovania v širokom rozsahu modulovaného výkonu kotla. V bežnej prevádzke sa však často stáva, že kotol je prevádzkovaný na nižší výkon ako je jeho minimálny výkon. Jedná sa hlavne o kúrenie na teplú úžitkovú vodu mimo vykurovacej sezóny, alebo kúrenie na začiatku a na konci vykurovacej sezóny. Zo skúseností vieme, že tieto prevádzkové podmienky neprospievajú životnosti kotla. Ak sa k tomu pridá aj nezabezpečená podmienka teploty vratnej vody 60°C, životnosť kotla môže byť vážny problém.

Ideálnym riešením, aby takýto problém nenastal je montáž AKU nádrže spolu s trojcestným termostatickým ventilom ESBE, ktorý zabezpečí teplotu vratnej vody na 60 °C. Predtým, ako sa rozhodnete akumulačnú nádrž zapojiť, je potrebné vedieť ako ju budete používať. Od spôsobu používania a zapojenia (pozri schémy zapojenia s nádržou) závisí jej objem.

Štandardne v kotloch VIGAS postačuje jedno naloženie na 12 hodín prevádzky čo znamená, že sa využíva menej ako 30% menovitého výkonu. Z hľadiska životnosti kotla je výhodné, ak kotol pracuje minimálne na 50% menovitého výkonu. Pri zapojení kotla VIGAS s AKU nádržou sa využíva 100% výkonu kotla na dosiahnutie želanej teploty kotla. Ak vznikne súčasne požiadavka aj na kúrenie, 100% výkon kotla sa rozdelí na dobíjanie AKU nádrže a kúrenie. V takomto prípade sa nádrž dobíja len prebytočným výkonom kotla. Vzhľadom k tomu, že kotol a AKU nádrž sú navzájom hydraulicky prepojené, teplota v AKU nádrži a kotle stúpa na požadovanú teplotu kotla spoločne. Po prekročení tejto teploty o 2°C (pre kotly DPA pri palive PELETA o 3°C) prejde kotol do útlmového režimu symboly-útlm (0% výkonu kotla). V útlmovom režime je dobíjanie zásobníka a kúrenie riadené len pomocou čerpadiel. Veľkou výhodou použitého systému riadenia je, že v útlmovom režime je možné kedykoľvek doplniť palivo do kotla bez toho, aby došlo k prehriatiu AKU nádrže, čo v praxi predlžuje čas medzi prikladaním paliva. K opätovnému automatickému rozkúreniu kotla dôjde až po vyčerpaní AKU nádrže na zvolenú teplotu symboly-aku. Teplotu vyčerpania AKU nádrže je možné nastaviť od 20°C do 70°C. Po dohorení paliva a poklese komínovej teploty na teplotu odstavenia kotla sa kotol odstaví. V prípade kombinovaného automatického kotla VIGAS 18 DPA môže po dohorení paliva „DREVO“ kotol automaticky prepnúť na palivo „PELETA“ a pokračovať v kúrení ďalších niekoľko dní. Aby bolo možné maximálne využiť vyvinutý systém riadenia, odporúčame hydraulické zapojenie kotla podľa schémy ZSE-2 alebo ZS2E-1.

UPOZORNENIE: Pre všetky hydraulické zapojenia s AKU nádržou je potrebné pripojenie teplomera AKU nádrže (kód 3032) do regulácie AK4000 a jeho umiestnenie do vsuvky v hornej časti AKU nádrže.

Vzhľadom k tomu, že nie vždy a všade je možná montáž akumulačnej nádrže z ekonomických alebo priestorových dôvodov, umožňuje firma VIMAR ako výrobca kotlov VIGAS svojim zákazníkom na Slovensku zakúpiť predĺženú 5 ročnú záruku na teleso kotla. Jedinou podmienkou je správna montáž (pozri Inštalácie a Záručné podmienky) trojcestného termostatického ventilu ESBE, ktorý je v cene zakúpenej 5 ročnej záruky.


Vigas 16 LC

Pokyny k montáži a inštalácii

 • Kotol sa môže napojiť iba do systému ústredného kúrenia, ktorého tepelná kapacita zodpovedá výkonu kotla.
 • Minimálna teplota vratnej vody na vstupe do kotla je 60°C. Podmienku je možné zabezpečiť montážou termoregulačného alebo termostatické ventilu. Odporúčaný výrobca ESBE.
 • Pri použití núteného obehu, musí byť systém ústredného kúrenia upravený tak, aby pri výpadku el. energie (odstavení kotla aj čerpadla) bol zabezpečený minimálny 10% menovitého výkonu kotla. Túto podmienku zabezpečuje chladiaci bezpečnostný výmenník s odpúšťacím ventilom Honeywell TS 131. (Ventil Honeywell nie je súčasťou dodávky kotla, je potrebné ho kúpiť osobitne.)
 • Minimálne odporúčané objemy zásobníkov pre kotly VIGAS 16, VIGAS 18 DPA - 500 L. Pre kotly VIGAS 25, VIGAS 29 UD - 800 L. Pre kotly VIGAS 40 - 1000 L. Pre kotly VIGAS 60 - 1500 L. Pre kotly VIGAS 80, VIGAS 100 - 3000 L. Použitím akumulačnej nádrže sa predlžuje životnosť kotla.
 • Neodporúčame trvalé spojenie s vodovodom cez napúšťací ventil, aby v prípade netesnosti ventilu nedošlo k nedovolenému zvýšeniu tlaku v systéme. Maximálny pretlak je 0,3 MPa.
 • Kotol nevyžaduje umiestnenie na pevnom základe.
 • Kotolňa musí mať zabezpečené nepretržité vetranie cez otvor o priereze min. 0,025 m². Prierez otvoru pre prívod a odvod vzduchu sa musia približne rovnať.
 • Kotol musí byť nainštalovaný v prostredí obyčajnom, základnom podľa STN EN 332000-5-51:2010-05.
 • Z hľadiska bezpečnosti a hygieny pri práci je potrebné dodržiavať základné údaje v zmysle platnej vyhlášky č. 718/2002 Z.z. v znení ďalších platných vyhlášok a predpisov.
 • Z hľadiska požiarno-technické vlastnosti hmôt v blízkosti kotla musia byť splnené požiadavky normy STN 73 0823/Z1 - Stupeň horľavosti stavebných hmôt.
 • Inštaláciu kotla môžu vykonať len pracovníci odborných montážnych firiem.
 • Uviesť kotol do prevádzky môže len odborne vyškolený servisný technik.

Hydraulická schéma zapojenia č. ZS-1

Popis

Základná hydraulická schéma č.1 je odporúčaná pre jednoduchú úpravu starších zapojení kotlov VIGAS, kde bol zapojený len ručne ovládaný štvorcestný ventil. Často sa stávalo, že obsluha kotla štvorcestný ventil vôbec nepoužívala, čím nebola zabezpečená podmienka 60°C vratnej vody.

Zapojením trojcestného termostatického ventilu ESBE (60°C) spolu s čerpadlom v kotlovom okruhu je zabezpečená dostatočná ochrana kotla proti nízkoteplotnej korózii a nadmernému dechtovaniu, najmä v prechodnom období, kedy kotol pracuje v zníženom výkone. Ručne ovládaný štvorcestný zmiešavací ventil sa naďalej využíva na riadenie teploty vody vo vykurovacom okruhu. Obidve čerpadlá sú pripojené do riadiacej jednotky AK4000S a pracujú súčasne. V prípade zapojenie izbového termostatu sú čerpadlá ovládané cez riadiacu elektroniku kotla pomocou izbového termostatu. V stave, keď je vykúrený priestor sú čerpadlá vypnuté a kotol si automaticky zníži výkon.

Ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) je riešený pomocou zásobníka TUV. Zásobník sa pripája medzi trojcestný termostatický ventil ESBE a štvorcestný zmiešavací ventil. Vzhľadom na to, že optimálna pracovná teplota kotla je 80 – 85 °C môže dochádzať k prehriatiu vody v zásobníku TUV na túto teplotu. Odporúčame preto zapojiť na TUV trojcestný termoregulačný ventil, ktorým je možné nastaviť teplotu TUV na požadovanú hodnotu napr.(40 – 55 °C) aby nedošlo k popáleniu horúcou vodou.

Upozornenie: Hydraulická schéma zapojenia vhodná pre uplatnenie 5 ročnej predĺženej záruky na teleso kotla.

Odporúčanie: Pre túto hydraulickú schému je možné využiť ekvitermickú reguláciu EXPANDER AK4000 Basic set (pozri hydraulickú schému ZSE-1)

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 0).Schéma zapojenia
1Kotol VIGAS
2Bezpečnostná skupina
3Izbový termostat
4Čerpadlo
5Zásobník TÚV
6Štvorcestný ventil
7Vykurovací okruh UK
8Expanzná nádoba
9Odpúšťací ventil Honeywell TS 131
10Odťahový ventilátor
11Termostatický ventil ESBE 60°C

Doporučená schéma displeja č. 0

Schema 0Hydraulická schéma zapojenia č. ZS-2

Popis

Základná hydraulická schéma č.2 je odporúčaná pre zapojenie kotlov VIGAS tam, kde nie je možné z akýchkoľvek dôvodov zapojiť akumulačnú nádrž.

Zapojením trojcestného termostatického ventilu ESBE (60C) spolu s čerpadlom v kotlovom okruhu je zabezpečená dostatočná ochrana kotla proti nízkoteplotnej korózii a nadmernému dechtovaniu, najmä v prechodnom období, kedy kotol pracuje v zníženom výkone. Ručne ovládaný trojcestný zmiešavací ventil sa využíva na riadenie teploty vody vo vykurovacom okruhu. Obidve čerpadlá sú pripojené do riadiacej jednotky AK4000S a pracujú súčasne. V prípade zapojenie izbového termostatu sú čerpadlá ovládané cez riadiacu elektroniku kotla pomocou izbového termostatu. V stave, keď je vykúrený priestor sú čerpadlá vypnuté a kotol si automaticky zníži výkon.

Ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) je riešený pomocou zásobníka TUV. Zásobník sa pripája medzi trojcestný termostatický ventil ESBE a trojcestný zmiešavací ventil. Vzhľadom na to, že optimálna pracovná teplota kotla je 80 – 85 C môže dochádzať k prehriatiu vody v zásobníku TUV na túto teplotu. Odporúčame preto zapojiť na TUV trojcestný termoregulačný ventil, ktorým je možné nastaviť teplotu TUV na požadovanú hodnotu napr.(40 – 55 C) aby nedošlo k popáleniu horúcou vodou.

Upozornenie: Hydraulická schéma zapojenia vhodná pre uplatnenie 5 ročnej predĺženej záruky na teleso kotla.

Odporúčanie: Pre túto hydraulickú schému je možné využiť ekvitermickú reguláciu EXPANDER AK4000 Basic set (pozri hydraulickú schému ZSE-1)

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 2).Schéma zapojenia
1Kotol VIGAS
2Bezpečnostná skupina
3Izbový termostat
4Čerpadlo
5Zásobník TÚV
6Trojcestný zmiešavací ventil
7Vykurovací okruh UK
8Expanzná nádoba
9Odpúšťací ventil Honeywell TS 131
10Odťahový ventilátor
11Termostatický ventil ESBE 60°C

Doporučená schéma displeja č. 2

Schema 2
Hydraulická schéma zapojenia č. ZS-3

Popis

Základná hydraulická schéma č.3 je odporúčaná pre zapojenie kotlov VIGAS v s akumulačnou nádržou najmä v novostavbách rodinných domov, kde sa s umiestením akumulačnej nádrže a kotla počíta už v projekte UK. V prípade rekonštrukcie UK môže byť práve rozmer a umiestnenie akumulačnej nádrže veľký problém. Najväčšou výhodou zapojenie s AKU nádržou a trojcestným termostatickým ventilom je predĺženie životnosti, zníženie dechtovania kotla a zvýšenie komfortu obsluhy. Ďalšou výhodou je že môže byť využitá pre ohrev TVU, pre akumuláciu a kúrenie so solárnej energie, tepelného čerpadla poprípade elektrickej energie. Všetko závisí na type a veľkosti akumulačnej nádrže.

V hydraulickej schéme č.3 je použitá základná AKU nádrž bez výmenníkov. Ohrev TUV je riešený samostatným bojlerom s elektrickou špirálou, kde bojlerové čerpadlo je ovládané pomocou príložného termostatu s nastaviteľnou teplotou. Výhodou samostatne stojaceho bojlera je možnosť voľby objemu zásobníka TUV. Pri vnorenom výmenníku v akumulačnej nádobe je výkon a prietok TUV limitovaný veľkosťou vnoreného výmenníka. Zásobník TUV sa pripája medzi trojcestný termostatický ventil ESBE a trojcestný zmiešavací ventil. Ručne ovládaný trojcestný zmiešavací ventil sa využíva na riadenie teploty vody vo vykurovacom okruhu. Čerpadlo UK je ovládané priamo cez izbový termostat, lebo kontakt T3 na silovej doske AK4000S sa využíva pre snímanie teploty v akumulačnej nádrži.

Upozornenie: Hydraulická schéma zapojenia vhodná pre uplatnenie 5 ročnej predĺženej záruky na teleso kotla.

Odporúčanie: Pre túto hydraulickú schému je možné využiť ekvitermickú reguláciu EXPANDER AK4000 Basic set (pozri hydraulickú schému ZSE-2)

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 1).Schéma zapojenia
1Kotol VIGAS
2Bezpečnostná skupina
3Izbový termostat
4Čerpadlo
5Zásobník TÚV
6Trojcestný zmiešavací ventil
7Vykurovací okruh UK
8Expanzná nádoba
9Odpúšťací ventil Honeywell TS 131
10Odťahový ventilátor
11Termostatický ventil ESBE 60°C
13Akumulačná nádrž
TTeplomer zásobníka typ KTY
TPTermostat čerpadla

Doporučená schéma displeja č. 1

Schema 1 <Hydraulické schémy zapojenia s použitím ekvitermickej regulácie Expandera AK4000

Hydraulická schéma inštalácie ZSE-1

Popis

Základná hydraulická schéma ZSE-1 s použitím ekvitermickej regulácie EXPANDER AK4000 Basic set pre zapojenie kotlov VIGAS s jedným riadeným vykurovacím okruhom UK servo-pohonom pre podlahové alebo radiátorové vykurovanie. Ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii (60°C) zabezpečuje riadený štvorcestný ventil pričom sa využíva meraná teplota vratnej vody. Pre riadenie UK sa vyžíva meranie vonkajšej teploty a signál z izbového termostatu.

Ohrev TUV je riešený samostatným bojlerom s elektrickou špirálou, kde čerpadlo TUV je ovládané v závislosti na požadovanej teplote TUV. Regulácia umožňuje pomocou konfigurácie čerpadlo nahradiť inverzným dvojcestným ventilom (bez napätia otvorený), ktorý dokonale zabezpečí, aby nedochádzalo k prehriatiu bojlera prúdením od kotlového čerpadla.

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 7)+ Expander základný set (kód 5001).

Expander ZSE-3 Displej expander ex7

Hydraulická schéma inštalácie ZSE-2

Popis

Základná hydraulická schéma ZSE-2 s použitím ekvitermickej regulácie EXPANDER AK4000 Besic set a akumulačnej nádrže pre zapojenie kotlov VIGAS je ideálnym riešením pre maximálny komfort obsluhy a maximálnu životnosť kotla. Schéma s jedným riadeným vykurovacím okruhom UK so servo-pohonom pre podlahové alebo radiátorové vykurovanie a ohrevom TUV riadený pomocou čerpadla. Teplota UK môže byť regulovaná na základe vonkajšej teploty, izbového termostatu alebo ich kombináciou. Ochranu kotla proti nízko-teplotnej korózii zabezpečuje trojcestný termostatický ventil ESBE(60°C). Použitím akumulačnej nádrže sa predlžuje životnosť kotla.

Upozornenie: Hydraulická schéma zapojenia vhodná pre uplatnenie 5 ročnej predĺženej záruky na teleso kotla.

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 9)+ Expander základný set (kód 5001) + 1x teplomer pre zásobník (kód 3032).

Expander ZSE-2

Doporučené zapojenie s dvomi akumulačnými nádržami.

Expander ZSE-21 Displej expander ex9

Hydraulická schéma inštalácie ZSE-3

Popis

Schéma ZSE-3 s jedným riadeným vykurovacím okruhom UK pre podlahové alebo radiátorové vykurovanie a externým kotlom (elektrický alebo plynový). Teplota UK môže byť regulovaná na základe vonkajšej teploty, izbového termostatu alebo kombináciou. Samostatne riadené kotlové čerpadlo aj čerpadlo UK. Zásobník TUV je pripojený z krátkeho okruhu kotla. Riadený štvorcestný zmiešavač so servopohonom zabezpečuje ochranu kotla proti nízko-teplotnej korózii, pričom využíva meranú teplotu vratnej vody.

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 5)+ Expander základný set (kód 5001).

Upozornenie: Hydraulické zapojenie podľa schémy sa v minulosti využívalo veľmi často, a však bez riadenia štvorcestného ventilu. Vzhľadom na to, že toto zapojenie dostatočne nezabezpečovalo podmienku 60°C vratnej vody doporučujeme doplniť štvorcestný ventil o servopohon a riadenie Expader AK4000.

Expander ZSE-1 Displej expander ex5

Hydraulická schéma inštalácie ZS2E-1

Popis

Schéma ZS2E-1 s dvomi samostatne riadenými okruhmi so servopohonom. Možnosť zvoliť podlahové, radiátorové vykurovanie alebo kombináciu. Teplota UK môže byť regulovaná na základe vonkajšej teploty, izbového termostatu alebo kombináciou. Samostatne riadené čerpadlá UK aj kotlové čerpadlo. Ohrev TUV riadený pomocou čerpadla. Ochranu kotla proti nízko-teplotnej korózii zabezpečuje trojcestný termostatický ventil ESBE (60 °C). Použitím akumulačnej nádrže sa predlžuje životnosť kotla.

Upozornenie: Hydraulická schéma zapojenia vhodná pre uplatnenie 5 ročnej predĺženej záruky na teleso kotla.

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 12)+ Expander dvojitý set (kód 5002) + 1x teplomer pre zásobník (kód 3032)+ 1x teplomer pre teplovodný krb PT1000 (kód 3027).

ZS2E-1

Hydraulická schéma inštalácie ZS2E-2

Popis

Schéma ZS2E-2 s jedným samostatne riadeným okruhom UK1 so servopohonom s možnosťou voľby teplovodného krbu, externého plynového alebo elektrického kotla a solárnych panelov. Možnosť zvoliť UK1 ako podlahové alebo radiátorové vykurovanie. Teplota UK1 môže byť regulovaná na základe vonkajšej teploty (ekvitermicky), izbového termostatu alebo kombináciou. Ohrev TUV riadený pomocou čerpadla alebo elektroventilu. Ochranu kotla proti nízko-teplotnej korózii zabezpečuje trojcestný termostatický ventil ESBE (60 °C). Použitím akumulačnej nádrže sa predlžuje životnosť kotla.

Upozornenie: Hydraulická schéma zapojenia vhodná pre uplatnenie 5 ročnej predĺženej záruky na teleso kotla.

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 13)+ Expander dvojitý set (kód 5002) + 2x teplomer pre zásobník (kód 3032) + 1x teplomer pre teplovodný krb PT1000 (kód 3027) + 1x teplomer pre solar PT1000 (kód 3027).

ZS2E-2
Hydraulická schéma inštalácie ZS2E-3

Popis

Schéma ZS2E-3 s dvomi samostatne riadenými okruhmi so servopohonom a externým kotlom (elektrický alebo plynový). Možnosť zvoliť podlahové, radiátorové vykurovanie alebo kombináciu. Teplota UK môže byť regulovaná na základe vonkajšej teploty, izbového termostatu alebo kombináciou. Samostatne riadené čerpadlá UK aj kotlové čerpadlo. Ohrev TUV riadený pomocou čerpadla. Ochranu kotla proti nízko-teplotnej korózii zabezpečuje trojcestný termostatický ventil ESBE (60 °C).

Upozornenie: Hydraulická schéma zapojenia vhodná pre uplatnenie 5 ročnej predĺženej záruky na teleso kotla.

Riadenia: Základná regulácia kotla AK4000 (schéma 11)+ Expander dvojitý set (kód 5002). Externý kotol ovládaný pomocou kontaktu určeného pre pripojenie izbového termostatu.

ZS2E-3
Legenda k hydraulickým schémam zapojenia

1. Kotol VIGAS 2. Bezpečnostná skupina 3. Izbový termostat
4. Čerpadlo 5. Kombinovaný zásobník TUV 6. Štvorcestný zmiešavací ventil
7. Vykurovací okruh UK1 8. Expanzná nádoba 9. Odpúšťací ventil Honeywell TS 131
10. Odťahový ventilátor 11. Termosrtatický ventil ESBE 12. Trocestný zmiešavací ventil
13. Vykurovací okruh UK2 14. Akumulačná nádrž (solárny výmenník) 15. Teplovodný krb
16. Externý kotol 17. Solárny kolektor 18. Solárna čerpadlová skupina
M - Servomotor T - Teplomer typ KTY Te - Teplomer vonkajší
Tp - Termostat čerpadla Tpt - Teplomer typ PT1000
počítadlo.abz.cz